Regulamin korzystania z systemu informatycznego „e-Sun” firmy Sun Poland Sp. z o.o.


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z systemu informatycznego „e-Sun” firmy Sun Poland Sp. z o.o.” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z systemu informatycznego Sun Poland Sp. z o.o. pod nazwą „e-Sun”, udostępnianego pod adresem domenowym
https://e-sun.sunpoland.com (zwanego dalej E-SUN), umożliwiającego dostęp do informacji oraz zawieranie umów drogą elektroniczną i ich realizację, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. E-SUN jest udostępniany przez Sun Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Strzelców 42/18, 81-586 Gdynia; adres poczty elektronicznej: 
biuro@sunpoland.com, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000856403; kapitał zakładowy 5 000 PLN wpłacony w całości, posiadającą nr NIP 5862358914 (zwaną dalej SUN POLAND, lub Stroną).
3. Wszelkie prawa do E-SUN i jego elementów składowych, w tym w szczególności do oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do obsługi E-SUN lub świadczonych w ramach E-SUN usług i udzielanych informacji, projektu strony internetowej i jej szaty graficznej, wszystkich utworów graficznych i tekstowych, jak również baz danych, w tym do zdjęć i opisów, a także nazwy domeny internetowej
https://e-sun.sunpoland.com przysługują SUN POLAND i nie mogą być w jakimkolwiek zakresie wykorzystywane bez zgody SUN POLAND oraz w sposób sprzeczny z Regulaminem.
4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany w formacie PDF (Portable Document Format) na stronie internetowej E-SUN. Regulamin jest wzorcem umowy w zakresie w nim uregulowanym, w rozumieniu art. 384 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny


§ 2. Definicje

1. „Użytkownik” – osoba, której udzielony został dostęp do systemu elektronicznego E-SUN, a która dokonując autoryzacji poprzez udzielenie prawidłowego Loginu i Hasła uzyskuje możliwość, o której mowa w §3 ust. 1.
2. „Kontrahent” – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Stronę umowy zawartej pomiędzy nim, a SUN POLAND.
3. „Klient końcowy” – przedsiębiorca lub osoba fizyczna będąca Stroną umowy z Kontrahentem.
4. „Hasło” – unikalny zestaw znaków służących do autoryzowania dostępu do E-SUN (hasło jest szyfrowane jednostronnie bez możliwości odzyskania) spełniający minimalne wymagania wynikające z przepisów prawa.
5. „Login” – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika w E-SUN,
6. „Numer ID” – oznaczenie numeryczne Użytkownika w systemie informatycznym SUN POLAND,
7. „Email” – podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, wykorzystywany później do logowania w E-SUN i służący do komunikacji Stron oraz przekazywania Użytkownikowi wszelkich informacji lub dokumentów w przypadkach, gdy Regulamin przewiduje taką drogę ich przekazywania, a także do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Informacje SUN POLAND przesłane na Email będą uznawane za doręczone z upływem 3 dni roboczych od daty wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej, chyba że SUN POLAND wcześniej uzyskał potwierdzenie doręczenia wiadomości Użytkownikowi. Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje i oświadczenia przekazane przez niego z Email będą zawsze i wyłącznie informacjami i oświadczeniami pochodzącymi od Użytkownika (względnie osób uprawnionych do jego reprezentacji).
8. „Formularz rejestracji” – formularz zamieszczony na platformie sprzedażowej
E-SUN, podlegający uzupełnieniu o dane podmiotu dokonującego zgłoszenia rejestracji w E-SUN.
9. „Urządzenie końcowe” – każde takie urządzenie z dostępem do sieci publicznej Internet za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać z zasobów
E-SUN.
10. „Usługi transportowe” – usługa spedycji Towarów i/lub przesyłek zawierających m.in. Towary zamawiane za pośrednictwem E-SUN.
11. „Towar”– dobra oferowane przez SUN POLAND, w szczególności produkty PV, nabywane na podstawie zamówienia Użytkownika składanego w E-SUN.
12. „Usługa” – świadczenie spełniane na rzecz zamawiającego zgodnie z jego wolą, oferowane przez SUN POLAND w danym zakresie oraz cenie w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Użytkownika w E-SUN.
13. „Konto” – zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu „E-SUN” przypisany konkretnemu Użytkownikowi, do którego dostęp wymaga podania prawidłowego Loginu i Hasła.
14. „Producent” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność w zakresie wytwarzania dóbr materialnych (Towarów) w celu ich dalszej odsprzedaży, a które posiadają właściwe oznaczenia przewidziane dla producentów, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu na danym obszarze.
15. „Gwarancja Producenta” – oświadczenie producenta, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta Końcowego w przypadku nabycia Towaru, który nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
16. „Magazyn SUN POLAND” – wyodrębnione obiekty, w których przechowywane są towary powierzone SUN POLAND.
17. „Dział Reklamacji SUN POLAND” – komórka organizacyjna SUN POLAND, rozpatrująca reklamacje związane z wadami Towarów.                                         
18. „Firmy przewozowe” – podmioty uprawnione do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług przewozu osób lub rzeczy, wykonujące zlecenia złożone przez SUN POLAND, działająca na rzecz złożonego zlecenia Kontrahenta do dostarczenia Towaru dla Klienta Końcowego.
19. „Usługodawca” – podmiot zewnętrzny, niebędący SUN POLAND, świadczący usługi w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
20. „Administrator Danych Osobowych” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której zostały powierzane dane osobowe. Szczegółowy zakres uprawnień oraz obowiązków Administratora Danych Osobowych został określony w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(zwanym dalej „RODO”)
21. "Ubezpieczyciel” (w stosunku do Limitu Kredytowego) – podmiot, prowadzący działalność ubezpieczeniową, będący jednocześnie stroną umowy ubezpieczenia, na podstawie której zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania lub innego świadczenia w razie wystąpienia określonego zdarzenia losowego, w szczególności nieuiszczenia należności za Towar zamówiony przez Kontrahenta.
22. „Limit Kredytowy” – odnawialny kredyt kupiecki udzielony na wniosek Kontrahenta, którego wysokość oraz terminy odroczonych płatności zostały ustalone przez SUN POLAND.
23. „Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy” – zobowiązanie do składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o byciu dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.). – w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia.


§ 3. Rodzaje i zakres czynności realizowanych w ramach e-Sun

1. Na warunkach określonych w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu (zwanych dalej Załącznikami), stanowiących jego integralną część, za pośrednictwem E-SUN, Użytkownik uzyskuje możliwość:
a) dokonywania zakupów Towarów i zlecania Usług oferowanych przez SUN POLAND oraz Usługodawców, w szczególności określonych w Regulaminie na podstawie zamówienia Użytkownika składanego w E-SUN, a także umów i porozumień związanych z zakupem Towarów i zlecaniem Usług, w tym związanych z warunkami premiowania, reklamy i marketingu,
b) pozyskiwania oraz wymiany informacji dotyczących Towarów złożonych przez Użytkownika w Dziale Reklamacji SUN POLAND,
c) pozyskiwania informacji dotyczących przewozu Towarów nabytych przez Kontrahenta w SUN POLAND, w tym zasad naliczania opłat za Usługi transportowe.
d) pozyskiwania oraz wymiany informacji finansowo-księgowych dotyczących płatności oraz rozliczeń Stron, dokumentów sprzedaży,
e) korzystania za pomocą systemu teleinformatycznego z określonych danych z E-SUN, np. cen, załączników oraz pozostałych treści udostępnianych elektronicznie przez SUN POLAND,
f) dodania swojego adresu e-mail do wybranych przez siebie list mailingowych w celu otrzymywania od SUN POLAND i/lub podmiotów z nimi współpracujących, informacji handlowej drogą elektroniczną,
g) pozyskiwania informacji dotyczących warunków korzystania z faktur elektronicznych („e-faktura”) oraz korzystania z tej formy fakturowania (opisanych na platformie sprzedażowej E-SUN),
2. Czynności dokonywane za pośrednictwem E-SUN realizowane są drogą elektroniczną, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
3. SUN POLAND prowadzi działalność związaną z czynnościami realizowanymi poprzez E-SUN we własnym zakresie oraz we współpracy z podmiotami trzecimi, w których nie uczestniczy (w szczególności usługi przewozowe). SUN POLAND w prowadzonej działalności przestrzega przepisów prawa i zasad profesjonalnego obrotu handlowego, w tym w celu uniknięcia konfliktu interesów.                          
5. Zakres informacji, czynności i Usług realizowanych w ramach E-SUN oraz ich główne cechy określa Regulamin i Załączniki. SUN POLAND zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zakresu udzielanych informacji, czynności i Usług realizowanych w ramach E-SUN poprzez zmianę Regulaminu.


§ 4. Warunki korzystania z e-Sun

1. Użytkownik korzystający z E-SUN zobowiązany jest korzystać z tego systemu zgodnie z Regulaminem. Zakazane jest w szczególności podejmowanie jakichkolwiek zachowań naruszających przepisy prawa oraz prawa SUN POLAND i osób trzecich, a także dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
2. Korzystanie z E-SUN uzależnione jest od:
a) spełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym SUN POLAND.
b) spełnienie przez Użytkownika wymagań rejestracji w E-SUN i jej pozytywnego zakończenia, zgodnie z procedurą określoną w §5 Regulaminu,
c) zaakceptowania Regulaminu zgodnie z §5 Regulaminu.
3. Uzyskanie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji, realizacja jakichkolwiek czynności lub zamówienie Towarów lub Usług dostępnych za pośrednictwem E-SUN możliwe jest po wprowadzeniu przez Użytkownika parametrów autoryzacji, tj. Loginu i Hasła, podanych przez Użytkownika podczas rejestracji w E-SUN i wprowadzanych przez Użytkownika na stronie internetowej E-SUN przed dokonaniem danej czynności.
4. W razie spełnienia warunków korzystania z E-SUN, SUN POLAND udostępnia pojedynczy dostęp do E-SUN aktywowany z użyciem Loginu i Hasła.                    
5. Login i Hasło stanowią wyłączne parametry autoryzacji dostępu do E-SUN. W związku z tym Użytkownik powinien zabezpieczyć te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik nie jest uprawniony do zbywania lub przekazywania innym podmiotom dostępu do Konta Głównego. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie skutki związane z posługiwaniem się Loginem i Hasłem w ramach Konta Głównego. W szczególności czynności dokonane z użyciem Loginu i Hasła będą traktowane jako dokonane przez Użytkownika. W przypadku utraty, zagubienia, przejęcia przez osoby nieuprawnione Hasła, Użytkownik zobowiązany jest natychmiast zgłosić tę okoliczność SUN POLAND. Po otrzymaniu powyższej informacji, SUN POLAND zablokuje możliwość korzystania z dotychczasowego Hasła, wygeneruje nowe Hasło i przekaże Użytkownikowi.
W przypadku wielokrotnego wprowadzenia błędnych danych logowania przez Użytkownika, SUN POLAND zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta. Użytkownik chcąc uzyskać ponownie dostęp zobowiązany jest natychmiast zgłosić tę okoliczność przez Kontrahenta do SUN POLAND. Po otrzymaniu powyższej informacji SUN POLAND dokona weryfikacji, a następnie wygeneruje nowe Hasło i przekaże Użytkownikowi.
6. SUN POLAND dokłada starań, aby E-SUN był dostępny nieprzerwanie, przy czym mając na uwadze konieczność aktualizacji danych, prace konserwacyjne, ciągły rozwój E-SUN oraz wymagania prawne, SUN POLAND zastrzega:
a) możliwość wystąpienia czasowego braku dostępu do E-SUN w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji lub rozbudowy systemów i mediów obsługujących E-SUN dokonywanych przez SUN POLAND lub osoby trzecie, a także w przypadkach niedostępności mediów niezbędnych do korzystania z E-SUN z przyczyn nie leżących po stronie SUN POLAND,
b) prawo zablokowania dostępu do E-SUN dla Użytkowników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że użytkowanie przez nich E-SUN narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
7. W przypadkach wskazanych w §4 ust. 6 SUN POLAND podejmie działania mające na celu umożliwienie Użytkownikom powzięcie wiadomości o braku dostępu do E-SUN z podaniem przyczyny tego stanu rzeczy, chyba że wskutek okoliczności powodujących brak dostępu do E-SUN będzie to niemożliwe lub poważnie utrudnione. SUN POLAND nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem dostępu do E-SUN, chyba że będzie to wynikiem winy umyślnej.
8. SUN POLAND stosuje odpowiednie oprogramowanie w celu zabezpieczenia treści przekazu składającego się na czynności realizowane w ramach E-SUN przed dostępem osób nieuprawnionych (w tym zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przetwarzanych w E-SUN). Jednakże korzystanie z internetu, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami polegającymi na różnych formach ingerencji osób trzecich. Podstawowym warunkiem ograniczenia takich zagrożeń jest korzystanie przez Użytkownika z oryginalnego oprogramowania komputerowego oraz używania programów przeciwdziałających naruszeniom bezpieczeństwa systemów informatycznych Użytkownika. W związku z tym SUN POLAND informuje, że stosowane przy zabezpieczeniu E-SUN środki mogą nie gwarantować całkowitego bezpieczeństwa przekazu informacji, w szczególności ze względu na techniczne ograniczenia systemu E-SUN oraz brak wiedzy o stosowanych przez Użytkownika zabezpieczeniach jego urządzeń końcowych. Z powyższych powodów SUN POLAND nie gwarantuje, że dane przesyłane za pośrednictwem internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. O każdym podejrzeniu naruszenia zasad bezpieczeństwa przekazu danych drogą elektroniczną Strony obowiązane są wzajemnie siebie poinformować w terminie 72 h.
9. W E-SUN wykorzystywane są ciasteczka (tzw. pliki Cookies), które służą do realizacji czynności dokonywanych za pośrednictwem E-SUN. Pliki Cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i używane przez serwer do rozpoznania urządzenia końcowego Użytkownika przy połączeniu oraz do korzystania ze stron internetowych. Pliki Cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i Cookies z określonym terminem wygaśnięcia. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywane mogą być przez stronę internetową, z której zostały wysłane do profilowania użytkownika.
10. Pliki Cookies używane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze stron internetowych SUN POLAND, w tym z E-SUN przez Użytkownika. W serwisach internetowych SUN POLAND pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z E-SUN. Pliki Cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika i uwierzytelnianie Użytkownika w E-SUN;
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych określających sposób korzystania ze stron internetowych SUN POLAND, w tym z E-SUN, co umożliwia analizę indywidualnych potrzeb Użytkowników i ulepszanie struktury i zawartości udostępnianych serwisów oraz prezentacje produktów i usług;
c) prezentacji informacji zamieszczonych na stronach internetowych SUN POLAND z uwzględnieniem zainteresowań Użytkownika.
11. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, tak aby wyłączyć możliwość przechowania w niektórych z tych plików. Szczegółowe informacje o zasadach obsługi plików Cookies, w tym wyłączaniu ich pobierania i przechowywania dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej, a także w informacji pomocy technicznej świadczonej przez dostawcę oprogramowania i/lub producenta przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron internetowych SUN POLAND, w tym E-SUN, oraz może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlała strona internetowa.


§ 5. Rejestracja w e-Sun

1. Rejestracja Użytkownika w E-SUN jest możliwa w przypadku prowadzenia przez Kontrahenta w imieniu którego działa Użytkownik zarejestrowanej działalności gospodarczej,
2. Podmiot spełniający wymagania określone w §4 ust. 2 Regulaminu, w celu rejestracji w E-SUN zobowiązany jest:
a) wypełnić i przesłać drogą elektroniczną Formularz rejestracji dostępny pod adresem
https://e-sun.sunpoland.com/pl/logowanie?create_account=1;
b) załączyć do powyższego formularza, albo złożyć osobiście w lokalu SUN POLAND przy ul. Strzelców 42/18 w Gdyni, albo przesłać w wersji papierowej pocztą na adres siedziby SUN POLAND, aktualną kopię następującego dokumentu Użytkownika: zaświadczenia potwierdzającego wpis do CEIDG/KRS lub zgłoszenia do VAT. W przypadku Kontrahenta zagranicznego, dokument wskazujący numer identyfikacyjny wynikający z przepisów prawa kraju właściwego dla Kontrahenta;
3. W przypadku:
a) przesłania Formularza rejestracji bez podania wszystkich wskazanych w nim informacji,
b) przesłania Formularza rejestracji bez dokumentów wskazanych w pkt b)  w ust. 2 powyżej,
c) stwierdzenia niezgodności danych zamieszczonych w Formularzu rejestracji z dokumentami rejestrowymi,
- rejestracja w E-SUN nie zostanie dokonana.
4. W uzasadnionych przypadkach SUN POLAND może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów w celu rejestracji.
5. Użytkownik zobowiązany jest do informowania SUN POLAND o wszelkich zmianach danych podanych w trakcie rejestracji w E-SUN oraz przedkładania na wniosek SUN POLAND dokumentów potwierdzających takie zmiany. Kontrahent – na adresy wskazane w § 5 pkt 2b) – może dokonać poinformowania SUN POLAND drogą poczty elektronicznej (rejestracja@sunpoland.com), bądź na piśmie – adresy zgodne z § 5 pkt 2b).
6. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rejestracji, SUN POLAND prześle na Email należący do Kontrahenta:
a) potwierdzenie rejestracji.
Podczas rejestracji w E-SUN, Kontrahent zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności. Każde późniejsze zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności w obowiązujących na dany moment formach. Fakt akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności jest odnotowywany i zapisywany przez SUN POLAND. Brak akceptacji uniemożliwia korzystanie z E-SUN.
7. Użytkownicy zarejestrowani w E-SUN w dacie wejścia w życie Regulaminu, w celu korzystania z E-SUN akceptują jego postanowienia przy najbliższym logowaniu od daty wprowadzenia zmian Regulaminu.
8. Podmioty zarejestrowane w systemie informatycznym SUN POLAND jako Kontrahenci, którzy chcą korzystać z E-SUN obowiązani są jedynie do złożenia Formularza rejestracji.
9. Z chwilą potwierdzenia rejestracji zgodnie z ust. 6 powyżej, zostaje zawarta pomiędzy SUN POLAND i Kontrahentem umowa współpracy na warunkach określonych w Regulaminie.
10. Logowanie Użytkownika do E-SUN wymaga posłużenia się Loginem i Hasłem poprzez ich wpisanie we właściwych miejscach na stronie internetowej E-SUN.
11. Problemy związane z logowaniem E-SUN należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: 
wsparcie@sunpoland.com


§ 6. Warunki dokonywania czynności w e-Sun, zawieranie i rozwiązywanie umów, tryb postępowania reklamacyjnego

1. Czynności realizowane za pośrednictwem E-SUN dokonywane są poprzez składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej, poprzez komunikację z użyciem E-SUN, z użyciem poczty elektronicznej lub telefonicznie – w wypadkach wskazanych w Regulaminie. SUN POLAND zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych oraz przechowywania ich na elektronicznych nośnikach informacji, o czym rozmówca zostanie poinformowany na początku połączenia głosowego, jeśli nagrywanie będzie się odbywało. Nagrania rozmów mogą być wykorzystane przez SUN POLAND w celach dowodowych, w szczególności wyeliminowania pomyłek i rozbieżności w składanych zamówieniach. W przypadku braku akceptacji ze strony rozmówcy zalecany jest kontakt osobisty z przedstawicielami SUN POLAND w lokalu przy ul. Strzelców 42/18 w Gdyni.
2. Informacje dotyczące Towarów i Usług zamieszczone w E-SUN, w tym cenniki, zdjęcia, opisy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia odpowiedniej umowy poprzez złożenie oferty przez Użytkownika. W celu złożenia oferty zawarcia umowy Użytkownik składa zmówienie w E-SUN wykorzystując odpowiednie opcje i formularze. Kontrahent jest związany złożoną ofertą przez okres 3 dni roboczych (termin przyjęcia oferty).
3. Zawarcie umowy w każdym przypadku wymaga wyraźnego przyjęcia oferty przez SUN POLAND. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia przez SUN POLAND oferty, Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem E-SUN i Emaila. Odmowa przyjęcia oferty lub upływ terminu związania ofertą wskazany w ust. 2 powyżej oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku. SUN POLAND może uzależnić przyjęcie oferty Użytkownika od akceptacji wskazanych mu warunków płatności, a w przypadku transakcji z odroczonym terminem płatności, także od złożenia wymaganych przez SUN POLAND dokumentów i zabezpieczeń prawnych.
4. Zamówienia na Towary mogą być składane:
a) poprzez zakupy samodzielne – zaakceptowane zamówienie jest wówczas automatycznie przekazane do realizacji bez udziału Handlowca SUN POLAND,
b) poprzez zaangażowanie Handlowca - zamówienie jest wysyłane do Handlowca SUN POLAND, który może je zaakceptować lub nanieść do niego zmiany uzgodnione z Kontrahentem, a następnie samodzielnie przesyła zamówienie do realizacji.
5. Zamówienia na Usługi lub dotyczące zawarcia innych umów niż dotyczące sprzedaży Towarów (np. premiowe, marketingowe) mogą być składane poprzez wybór odpowiedniej Usługi lub umowy z wykorzystaniem formularzy w E-SUN.
6. Za zamówienia złożone przez Użytkownika odpowiedzialność ponosi Kontrahent, na którego zlecenie Użytkownik uzyskał dostęp do systemu E-SUN.
7. Miejscem zawarcia umów jest siedziba SUN POLAND. Strony wyłączają stosowanie art. 66¹ §1-3 Kodeksu cywilnego.
8. Ceny Towarów i Usług określane są w E-SUN, każdorazowo przy zawieraniu danej transakcji. Informacje o cenach podawane na stronach internetowych SUN POLAND mogą być nieaktualne. Ceny są podane w wartości netto, tj. bez należnego podatku VAT, o który zostaną powiększone.
9. SUN POLAND podejmuje staranne działania, aby informacje dotyczące Towarów i Usług zamieszczone w E-SUN, w tym cenniki, zdjęcia, opisy były w pełni zgodne z rzeczywistością, przy czym wielkość prezentowanego asortymentu, a także błędy systemowe i ludzkie mogą spowodować rozbieżności w tym zakresie. W związku z tym i mając na uwadze okoliczność, że Kontrahenci są profesjonalistami w branży Towarów lub Usług prezentowanych w E-SUN oraz dysponują wiedzą na temat cech Towarów lub Usług i ich wartości rynkowej, Strony przyjmują, że ww. rozbieżności i błędy Kontrahent będzie mógł z łatwością zauważyć. W związku z tym, SUN POLAND zastrzega sobie prawo do powołania się na błąd w zakresie elementów treści zawieranych umów jeżeli Kontrahent nie powiadomi SUN POLAND o występujących nieprawidłowościach w zakresie cech Towarów lub Usług, jak również prawo dokonania w każdym czasie sprostowania błędnej informacji w E-SUN z ewentualnym dokonaniem równoczesnej korekty dokumentacji dotyczącej danej transakcji.
10. Umowa współpracy Stron zawarta zgodnie z §5 ust. 10 Regulaminu obowiązuje przez czas nieoznaczony. Każda ze stron może wypowiedzieć tę umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Kontrahent może ponadto wypowiedzieć umowę zawarta zgodnie z § 5 ust.10 Regulaminu bez zachowania ww. 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku dokonania zmiany Regulaminu, o ile złoży oświadczenie o wypowiedzeniu w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu.
11. SUN POLAND ma prawo rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy zawartej zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu w przypadku naruszenia przez Kontrahenta następujących postanowień Regulaminu: § 1 ust. 3, §4 ust. 1, §4 ust. 5 (w przypadku zbycia lub przekazania przez Użytkownika dostępu do Konta Głównego lub niepowiadomienia SUN POLAND we właściwym czasie o utracie Hasła), §5 ust. 2 (w przypadku następczego niespełniania przez Użytkownika wymagań rejestracji w E-SUN), § 8, §10 ust. 4.
12. Każda ze Stron może także wypowiedzieć umowę zawartą zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia innych niż wymienione w ust. 11 powyżej postanowień Regulaminu, jeżeli druga Strona nie usunie stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, chyba że rodzaj naruszenia i wzgląd na interes Strony wymaga usunięcia naruszenia w krótszym terminie. O naruszeniach oraz terminie do ich usunięcia SUN POLAND będzie informowała Kontrahenta na wskazany podczas rejestracji adres E-mail.
13. Postanowienia ust. 10-12 mają odpowiednie zastosowanie także do poszczególnych umów zawieranych w E-SUN, o charakterze ciągłym (w szczególności dotyczące świadczenia Usług) jeżeli nie są to umowy terminowe i ich treść nie stanowi inaczej. Wypowiedzenie umowy zawartej zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu skutkuje także wypowiedzeniem poszczególnych umów zawieranych w E-SUN, o charakterze ciągłym (z wyjątkiem porozumień w sprawie dostaw towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, które obowiązują przez okres na jaki zostały zawarte). W przypadkach wskazanych w ust. 11 powyżej SUN POLAND jest uprawniona do zablokowania Kontrahentowi dostępu do E-SUN z chwilą podjęcia decyzji o rozwiązaniu danej umowy, o czym zawiadomi Kontrahenta na jego adres Email. SUN POLAND nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kontrahenta wskutek zablokowania mu dostępu do E-SUN w omawianym trybie.
14. Poszczególne umowy zawierane w E-SUN, nieposiadające charakteru ciągłego (w szczególności dotyczące sprzedaży Towarów) mogą być rozwiązywane w przypadkach wskazanych w przepisach prawa.
15. Wszelkie umowy mogą być rozwiązane za porozumieniem Stron.
16. Rozwiązanie umów wymaga złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej z wykorzystaniem Email, chyba, że ich treść stanowi inaczej. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku zaspokojenia wszelkich zobowiązań powstałych do dnia rozwiązania takich umów lub później, jeżeli wynikają z obowiązywania takich umów. Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na obowiązywanie zobowiązań określonych w § 1 ust. 3 i § 8 Regulaminu.
17. W przypadku gdy Strony łączyły umowy dotyczące współpracy w zakresie objętym Regulaminem, z chwilą zawarcia umowy zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu, dotychczasowe umowy ulegają rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli. W takim przypadku zastosowanie ma ust. 16 zdanie drugie powyżej.
18. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem E-SUN lub realizowanymi za jego pośrednictwem Usługami w formie:
a) elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
wsparcie@sunpoland.com
b) ustnej za pośrednictwem telefonu na nr +48 604 959 888, lub
c) pisemnej w formie listu rejestrowanego lub listem poleconym na adres do korespondencji SUN POLAND.
19. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego realizacji dostaw Towarów lub ich wadliwości określone zostały na stronie internetowej SUN POLAND.
20. SUN POLAND na mocy art. 558 §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121) wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru.
21. SUN POLAND rozpatruje reklamacje o których mowa w ust. 18 powyżej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie takiej reklamacji wymaga złożenia przez Użytkownika dokumentów lub udzielenia dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji, powyższy termin biegnie od daty należytego wykonania tych czynności przez Kontrahenta.
22. SUN POLAND udziela odpowiedzi na złożone reklamacje na adres Email Konta Głównego (Konta Kontrahenta) oraz na adres poczty elektronicznej z którego otrzymał takie zgłoszenie (jeśli nie jest to Konto Główne).


§ 7. Zmiana regulaminu

1. SUN POLAND zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu SUN POLAND zawiadamia Kontrahenta za pośrednictwem E-SUN oraz na wskazany na jego adres Email, podając treść zmian. W przypadku zmiany Regulaminu SUN POLAND stworzy tekst jednolity Regulaminu, który zostanie opublikowany zgodnie z §1 ust. 4 Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki Stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany.
2. Jeżeli w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez SUN POLAND o zmianie Regulaminu zgodnie z ust. 1 powyżej, Użytkownik nie złoży SUN POLAND oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej przez zaakceptowanie Regulaminu, zgodnie z §6 ust. 10 powyżej (niewyrażenie zgody na zmiany Regulaminu), uważa się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują Strony od dnia ich wprowadzenia. Korzystanie z E-SUN po zmianie Regulaminu wymaga zaakceptowania jego nowego brzmienia.


§ 8. Poufność informacji

1. Kontrahent zobowiązuje się bezterminowo zachować w tajemnicy wszelkie informacje handlowe oraz techniczne, które powziął lub uzyskał od SUN POLAND w związku z realizacją współpracy handlowej Stron. W szczególności obowiązkiem zachowania tajemnicy objęte są ceny Towarów i Usług po których je nabywa, warunki finansowe zawierania umów z Kontrahentem, ewentualnie przyznawane Kontrahentowi inne korzyści związane ze współpracą handlową Stron i warunki ich przyznawania (dalej zwane Informacjami poufnymi) chyba, że Strony w indywidualnych uzgodnieniach postanowiły inaczej.
2. Informacje poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa SUN POLAND, a ich ujawnienie może skutkować powstaniem szkody majątkowej po stronie SUN POLAND, a także odpowiedzialnością cywilną i karną osób dopuszczających się ich ujawnienia. Kontrahent ponosić będzie wobec SUN POLAND odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązania określonego w ust. 1 także w przypadku ujawnienia Informacji poufnych przez pracowników Kontrahenta lub inne osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.


§ 9. Informacja handlowa i przekazywanie danych

1. Kontrahent wyraża zgodę na przesyłanie mu przez SUN POLAND informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na Email, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Kontrahent może w każdym czasie cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1 z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej.
3. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika, SUN POLAND będzie administratorem tych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
4. SUN POLAND może przetwarzać:
a) dane osobowe Kontrahenta i Użytkownika:
I. nazwisko i imiona,
II. nazwa firmy,
III. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu,
IV. numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
V. adres zameldowania na pobyt stały,
VI. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
VII. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego (jeśli będzie stosowany),
VIII.  adresy elektroniczne (m.in. e-mail, komunikatory elektroniczne, chaty, etc. podane do komunikacji przez Użytkownika),
IX.  numer telefonu,
X. numer NIP,
b) dane charakteryzujące sposób korzystania z E-SUN:
I. oznaczenia identyfikujące (w szczególności Login, Numer ID),
II. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej zgodnie z art. 2 pkt 52 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243)
III. system teleinformatyczny w tym rodzaj przeglądarki, rodzaj i model urządzenia końcowego, dane dotyczące stosowanego oprogramowania jeżeli nie zostało to ograniczone, z którego korzystał Kontrahent,
IV.  informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z E-SUN,
V. informacje o skorzystaniu przez Kontrahenta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: wykonania zobowiązań SUN POLAND wynikających ze współpracy Stron, w szczególności w celu wykonania niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umów. Dane osobowe Użytkownika mogą być również – za osobną zgodą Użytkownika - przetwarzane w celach przesyłania informacji handlowej, działań marketingowych dotyczących Towarów i Usług ich reklamy, a także badania rynku oraz zachowań i preferencji Kontrahenta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez SUN POLAND, w celu realizacji ewentualnych roszczeń SUN POLAND względem Kontrahenta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z E-SUN przez Kontrahenta.
6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez SUN POLAND wyłącznie w celach, dla których zostały Dane Osobowe zebrane lub jeśli wynika to z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym także z obowiązujących przepisów prawa.
7. Przekazywanie SUN POLAND przez Kontrahenta w tym za pośrednictwem przypisanych do jego Konta Głównego Użytkowników danych osobowych podmiotów innych niż Użytkownik będących osobą fizyczną (w szczególności danych osobowych Użytkowników działających w imieniu Kontrahenta oraz Klientów końcowych przekazywanych w trakcie rejestracji do E-SUN i w czasie realizacji współpracy, w tym danych zawartych w przekazanych SUN POLAND dokumentach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu) jest wymagane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia określonych czynności związanych z zawieranymi przez Strony umowami lub realizacją funkcjonalności E-SUN. W takim wypadku administratorem danych osobowych jest Kontrahent, który udostępnia SUN POLAND dane swoich pracowników i współpracowników, którzy działając w imieniu i na rzecz Kontrahenta. W takich przypadkach dane przetwarzane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych. Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
a) nazwisko i imiona,
b) nazwa firmy,
c) adres spełnienia świadczenia,
d) adresy elektroniczne,
e) numer telefonu,
f) numer NIP.
Przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Kontrahenta danych jego klientów (finalnych odbiorców usług lub konsumentów - "Klientów Końcowych Kontrahenta") może wiązać się z udostępnieniem ich osobom trzecim w celu wykonania zawartej pomiędzy SUN POLAND i Kontrahentem umowy (w szczególności, gdy z umowy wynika, że spełnienie świadczenia przez SUN POLAND ma nastąpić na rzecz osoby wskazanej przez Użytkownika, a SUN POLAND przy wykonywaniu tej umowy posługuje się osobami trzecimi). Kontrahent zapewnia, że w każdym takim przypadku uzyskał zgodę osoby, od której pochodzą dane osobowe na ich przetwarzanie w ten sposób, a także poinformował te osoby przed zebraniem ich danych osobowych o prawach wynikających z art. 6 RODO, oraz ponosił będzie wszelkie konsekwencje prawne naruszenia tego zapewnienia.
Po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy SUN POLAND i Kontrahentem z wykorzystaniem usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz Klientów Końcowych Kontrahenta, SUN POLAND oraz Usługodawcy są zobowiązani do usunięcia danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) Klientów Końcowych po realizacji dostawy zamówienia w przeciągu 7 dni po podjęciu wiedzy o wydaniu przesyłki odbiorcy, jednakże adres dostawy usuwany jest dopiero po dwóch latach od realizacji zamówienia. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenia spowodowane działalnością Usługodawców spoczywa na Kontrahencie jako administratorze danych.
8. SUN POLAND nie przewiduje możliwości korzystania z E-SUN anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. SUN POLAND stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną wskazane w §4 ust. 8 Regulaminu. SUN POLAND powierza przetwarzanie danych Użytkowników w zakresie: nazwisko i imiona, nazwa firmy, numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres spełnienia świadczenia, numer telefonu firmom przewozowym określonym przy realizacji zamówień.
9. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Z uwagi jednak na fakt, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania E-SUN oraz właściwość czynności realizowanych za jego pośrednictwem, brak przekazania danych osobowych uniemożliwi utworzenie subkonta oraz nadanie uprawnień Użytkownikowi i współpracę Stron na podstawie Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych Klientów końcowych Kontrahenta następuje zgodnie z jego wolą jako administratora danych, i jest niezbędne wyłącznie w przypadku wybrania przez Kontrahenta opcji realizacji zamówienia na ich rzecz.
10. Kontrahent powierzając do realizacji zamówienie na rzecz Klientów Końcowych przez SUN POLAND, wyraża zgodę na wydrukowanie przez SUN POLAND faktur i materiałów reklamowych. W związku z realizacją czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Kontrahentowi nie przysługują żadne roszczenia względem SUN POLAND, chociażby na dokumencie widniał zarejestrowany znak towarowy bądź inne oznaczenie personalizujące Kontrahenta.


§ 10. Warunki i formy płatności

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3 poniżej, płatność za Towary lub Usługi następuje przy odbiorze Towaru lub przy zlecaniu Usługi.
2. SUN POLAND może udzielić Kontrahentowi na jego wniosek odnawialnego kredytu kupieckiego w wysokości i terminie odroczonych płatności ustalonych przez SUN POLAND. Kwota i termin spłaty kredytu kupieckiego (dalej zwana: Limitem Kredytowym) stanowić będą maksymalną wartość zadłużenia Kontrahenta wobec SUN POLAND oraz maksymalny termin spłaty tego zadłużenia (liczony od daty wystawienia faktury VAT) z tytułu dokonywania przez Kontrahenta zakupów Towarów i/lub Usług z odroczonym terminem płatności.
3. Z uwagi na fakt, że Limit Kredytowy przyznawany jest na podstawie danych i dokumentów aktualnych na określoną datę, a ponadto SUN POLAND ubezpiecza swe wierzytelności i zobowiązana jest do respektowania uzgodnień z Ubezpieczycielem dotyczących ryzyka związanego z Limitami Kredytowymi, w przypadku uznania przez SUN POLAND (w tym w porozumieniu z Ubezpieczycielem), iż Kontrahent nie spełnia warunków do korzystania z Limitu Kredytowego lub Limitu Kredytowego w dotychczasowej wysokości, SUN POLAND zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian wysokości lub terminu Limitu Kredytowego, cofnięcia udzielonego Limitu Kredytowego, jak również prawo do uzależnienia utrzymania Kredytu Limitowego w określonej wysokości lub z określonym terminem spłaty od udzielenia przez Kontrahenta dodatkowych zabezpieczeń i dokumentów. Informacja o zmianach Limitu Kredytowego może być dostępna w E-SUN oraz będzie przekazywana na adres Email Kontrahenta. SUN POLAND nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian lub cofnięcia Limitu Kredytowego.
4. Kontrahent zobowiązuje się do terminowej zapłaty ceny za Towary lub wynagrodzenia za Usługi. Jeżeli Kontrahent uchybi terminowi płatności wskazanemu na fakturze, SUN POLAND uprawniony będzie do żądania od Kontrahenta zapłaty za czas opóźnienia odsetek w ustawowej wysokości i obciąży nimi Kontrahenta w notach odsetkowych. Noty odsetkowe mogą być wysyłane także na adres Email Kontrahenta. Jeśli wezwanie Kontrahenta do zapłaty należności głównej wraz z odsetkami za czas opóźnienia okaże się bezskuteczne, tj. nie spowoduje zapłaty przez Kontrahenta długu, SUN POLAND będzie uprawniony do podjęcia czynności windykacyjnych we własnym zakresie lub za pośrednictwem firm windykacyjnych. Koszty czynności windykacyjnych oraz koszty zapłacone przez SUN POLAND podmiotom zajmującym się zawodowo windykacją, obciążać będą Kontrahenta.
5. Szczegółowe informacje dotyczące form płatności i przyznawania Limitu Kredytowego zamieszczone są na stronie internetowej SUN POLAND.


§ 11. Postanowienia dodatkowe

1. Jakiekolwiek prawa wynikające z niniejszej Umowy (w tym w szczególności wierzytelności pieniężne względem SUN POLAND) nie mogą być przez Kontrahenta:
a) przenoszone na jakąkolwiek osobę trzecią,
b) potrącane przez Kontrahenta z wierzytelnościami SUN POLAND względem Kontrahenta bez uprzedniej zgody SUN POLAND wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami na tle obowiązywania Regulaminu oraz realizacji czynności dokonywanych na jego podstawie rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby SUN POLAND.
4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostało uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność.
5. Dokument sporządzony został w języku polskim oraz obowiązuje od dnia – zgodnie z datą widniejącą w podpisie weryfikowalnym elektronicznym widniejącym we właściwościach pliku.
6. Kontrahent w okresie od daty publikacji Regulaminu do daty jego wejścia w życie może korzystać z E-SUN na dotychczasowych warunkach. Po upływie tego terminu wykonywanie przez Użytkownika czynności określonych w Regulaminie za pośrednictwem E-SUN nie będzie możliwe. Okoliczność ta nie ma wpływu na istnienie zobowiązań Stron powstałych przed tą datą.