Regulamin korzystania z faktur elektronicznych Sun Poland Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki techniczne korzystania z faktur elektronicznych Sun Poland Sp. z o.o.

2.    Wystawcą faktur elektronicznych jest Sun Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Strzelców 42/18 (zwana dalej „SUN POLAND”).

3.    Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z p.zm.) zwana dalej „Ustawą”.

4.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1.    Klient – odbiorca towarów lub usług świadczonych przez SUN POLAND zarejestrowany w systemie E-SUN.

2.    Faktura elektroniczna – faktura VAT, faktura korygująca VAT, duplikat faktury VAT, duplikat faktury korygującej VAT, wystawiona i przesyłana w formie elektronicznej w formacie PDF.

3.    E-SUN – system internetowy SUN POLAND udostępniony dla zarejestrowanych partnerów handlowych SUN POLAND.

§ 3. Opis i warunki korzystania z faktury elektronicznej

1.    Faktura wystawiona i przesyłana w formie elektronicznej spełnia wymogi określone w art. 106n. ust. 1. Ustawy dotyczącej zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury.

2.    Warunkiem rozpoczęcia otrzymywania przez Klienta faktur elektronicznych SUN POLAND jest:

a.    złożenie przez Klienta oświadczenia o akceptacji wystawiania i otrzymywania faktur w formie elektronicznej poprzez wskazanie adresu e-mail do doręczania faktur elektronicznych w E-SUN - ten adres e-mail wskazywany jest przez Klienta podczas rejestracji i służy także do późniejszego logowania się.

3.    SUN POLAND rozpoczyna przesyłanie faktur w formie elektronicznej od momentu otrzymania zgody na wystawianie i otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z pkt 2 a powyżej.

4.    Zgoda Klienta na wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych nie wyłącza prawa SUN POLAND do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

5.    Niezwłocznie po wystawieniu przez SUN POLAND faktury elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wraz z fakturą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

6.    Za moment doręczenia faktury elektronicznej uznaje się wysłanie wiadomości e-mail wraz z załączonym dokumentem faktura elektroniczna. W tym samym momencie faktura elektroniczna jest dodatkowo udostępniona w E-SUN.

7.    Warunkiem udostępnienia faktur elektronicznych w E-SUN jest posiadanie aktywnego dostępu do E-SUN.

§ 4. Zmiana adresu e-mail i rezygnacja z faktury elektronicznej

1.    Zmiany adresu e-mail, na który SUN POLAND ma przesyłać faktury elektroniczne wraz z powiadomieniem o jej wystawieniu, Klient może dokonać w E-SUN. Odpowiedzialność za dokonanie zmiany adresu i właściwe powiadomienie SUN POLAND leży po stronie Klienta.

2.    W przypadku braku powiadomienia SUN POLAND przez Klienta o zmianie adresu e-mail, faktury elektroniczne uważa się za skutecznie doręczone po wysłaniu na dotychczas obowiązujący adres e-mail.

3.    Rezygnacji z otrzymywania faktur elektronicznych można dokonać w formie pisemnego wypowiedzenia akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych. Podpisany dokument należy odesłać na adres: Sun Poland Sp. z o.o., ul. Strzelców 42/18, 81-586 Gdynia.

4.    SUN POLAND zaprzestaje wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych dla Klienta od dnia następującego po dniu, w którym zweryfikowała otrzymane oświadczenie o cofnięciu zgody na wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych. Może to nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Informacja o dniu zaprzestania wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zostanie przesłana do Klienta na adres e-mail wskazany w formularzu.

5.    Ponowne skorzystanie z możliwości otrzymywania faktur elektronicznych jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust 2 Regulaminu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1.    SUN POLAND zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu ze wskazaniem miejsca publikacji zmienionego Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta do przesyłania faktur elektronicznych. Jeżeli Klient nie złoży rezygnacji z otrzymywania faktur elektronicznych w trybie § 4 ust. 3 Regulaminu w terminie 7 dni od powiadomienia go o zmianach Regulaminu uznaje się, że wyraża on zgodę na zmiany Regulaminu.

2.    Regulamin obowiązuje z dniem udostępnienia w E-SUN oraz na stronie internetowej SUN POLAND.